Kto i kiedy do logopedy?

dzieci z wadą wymowy:

- w wieku 3 lat – gdy nie mówi lub mowa jest niezrozumiała dla otoczenia, nie wymawia samogłosek ustnych (i, y, e, a, o, u) lub spółgłosek (p, b, m, t, d, n, ń, ś, k, ) i półsamogłoski (j)

- w wielu 4 lat – gdy nie wymawia samogłosek i gdy nie pojawiają się głoski (s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź,  g, f, w, l)

- w wieku 6-7 lat – gdy nie pojawi się głoska r

dzieci z zaburzeniem mowy:

  • autyzm, zespół Aspergera
  • zespół Downa
  • niepełnosprawność intelektualna

dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu:

- w wieku 4 lat – gdy występują trudności z zapamiętywaniem nazw (szczególnie sekwencji)

- w wieku 5 lat -gdy ma trudności z podziałem wyrazu na sylaby; myli wyrazy o podobnym brzmieniu (różniące się jedną głoską np. bułka – półka)

- w wieku 6 lat – gdy nie potrafi podzielić wyrazu na głoski

- w wieku 7 – 9 lat gdy ma trudności z zapamiętaniem liter i cyfr; bardzo wolno czyta; używa sformułowań niepoprawnych gramatycznie; popełnia dużo błędów podczas przepisywania tekstów

dorośli z wadą wymowy:

  • nieodpowiednia artykulacja głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż
  • nieprawidłowa artykulacja głoski r
  • mówienie z nieprawidłowym poszumem nosowym

dorośli z zaburzeniami mowy:

  • po udarach, wylewach,
  • mechanicznych uszkodzeniach mózgu

dzieci i dorośli z niepłynnością mówienia (jąkanie)

Comments are closed.